VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
  • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
  • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
  • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
  • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
  • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Detail stavby, pojmy a skratky

 

Pojmy, skratky

 

Merná spotreba tepla na vykurovanie – udáva koľko tepla je potrebné na vykurovanie jedného metra štvorcového čistej podlahovej plochy, hodnotu vypočítame pomocou programu PHPP.


Tepelné mosty – sú to miesta na obvodovom plášti domu, ktoré majú nižší tepelný odpor ako ostatné časti, t. j. ktorými uniká viac tepla. Sú miesta v konštrukcii kde vďaka   oslabenej tepelnej izolácii alebo tvaru dochádza k zvýšenému prestupu tepla ( napr. balkón, rohy, napojenie stena – strecha, základy – stena a pod.) V oslabených miestach môže dôjsť k zníženiu vnútornej povrchovej teploty a následne kondenzácii vlhkosti


Neprevzdušnosť n₅₀  - je určujúcim parametrom pre vzduchotesnosť obalu. Hodnota hovorí, koľko vzduchu sa za hod. vymení netesnosťou pri určitom tlaku vzduchu 50Pa. Po utesnení domu sa prevádza kontrola kvality práce Blowerdoor test. Ventilátor nainštalovaný do otvoru dverí vytvorí pretlak  a meracia jednotka vyhodnotí, koľko vzduchu prechádza medzerami v obale.
Merná ročná spotreba primárnej energie – vyjadruje množstvo energie, ktorá je podľa zvoleného zdroje energie použitá z neobnoviteľných zdrojov. Každý zdroj energie má svoj prepočtový koeficient- napr. elektrina sa násobí 3 vďaka neefektívnej výrobe z fosílnych palív.


PHPP ( Passive House Planning Package) -Je medzinárodne uznávaný výpočtový program používaný pre návrh pasívneho domu. Vďaka nemu je možné prvky domu jednoduchšie prispôsobiť , aby vo výsledku vyhovel podmienkam pasívneho štandardu.


U –súčiniteľ prestupu tepla- udáva kvalitu tepelne-izolačných vlastností konštrukcii , čím hodnota nižšia tým prvky lepšie izolujú.  Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) – vyjadruje množstvo tepla na 1 m2 stavebného materiálu, ktoré preniká von (pri rozdiele teploty 1 °C medzi vonkajškom a vnútrajškom).

Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) udáva, aké množstvo tepla sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri rozdiele teploty okolitých prostredí 1 °C (medzi vonkajším a vnútorným prostredím).

 

Tepelný odpor stavebnej konštrukcie R (m2.K/W) je podiel hrúbky konštrukcie d (m) a súčiniteľ tepelnej vodivosti „ “ ( lambda vo W/m.K), ktorý udáva tepelnoizolačnú schopnosť stavebného materiálu. Odpor ktorý kladie konštrukcia voči prechodu tepla

 

Dokumenty pre projektanta (PDF):


 

 

Pri nesprávnom zateplení stavby vzniká v stenách s malou hrúbkou tepelnej izolácie rosný bod v konštrukčnom materiály (Porotherm, Ytong, beton.........), kde pri nízkych teplotách dochádza ku kondenzui vody. K odparu vlhkosti smerom von však bráni zateplenie. Preto sa vlhkosť tlačí tam kde jej nič nestojí v ceste - smerom do vnútra. Vtedy vzniká vlhkosť, ktorá je častým následkom vzniku a koncentrácii plesní, zhoršenie zdravia a zvýšeniu alergii u ľudí a škody na stavebných materiáloch.

 

 

Pre úsporné či nízkoenergetické domy je vhodné zatepliť základové pásy po celom obvode od samotného dna výkopu až po základovú dosku. Pre pasívne domy je to nevyhnutné !!! Je potrebné navrhnúť dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie v závislosti od kategórie domu.  Nemýlme si zateplenie základových pásov so zateplením sokla. Keď je v zime vonku -12°C, tak pol metra pod zemou určite nebude plusová teplota. Teplo akumulované v stene nám tak uniká do zeme. Základové konštrukcie pasívnych či NED domov sa od bežných stavieb líšia kvalitnou tepelnou izoláciou.

 

 

 

              

 

Zateplování izolační pěnou ICYNENE a SMARTISOL

http://www.chytraizolacia.sk