VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
  • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
  • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
  • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
  • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
  • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Kľúčové postavy stavby

Stavať sa nedá len tak. Okrem množstva iných vecí je potrebné aj povolenie stavebného úradu a prítomnosť stavebného dozoru. Pojmy stavbyvedúci a stavebný dozor sú medzi verejnosťou dobre známe a ich význam jasný.

 

 

Čo na to zdravý rozum?

Jednoducho: stavbyvedúci je človek, ktorý vedie stavbu. To znamená, že riadi proces výstavby a zodpovedá za kvalitu, ergo „aby to všetko nespadlo...“ Stavebný dozor priebeh výstavby dozoruje. Za istých okolností môže ísť tiež o človeka, ktorý vedie stavbu namiesto stavbyvedúceho. Stavba bez stavbyvedúceho? Je to možné? Potrebujeme na stavbe oboch alebo stačí jeden?

 

Čo na to zákon?

Slová stavebný dozor a stavbyvedúci sú pojmy, ktorých význam definuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zjednodušene – stavebný zákon. Podľa tohto zákona stavbu, ale aj jej zmenu môže uskutočňovať len firma alebo človek, ktorý má na to oprávnenie. Vedenie stavby vykonáva stavbyvedúci, ktorý organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a vedie stavebný denník. 

 

Stavebný dozor 

Vedie niečo aj stavebný dozor? Áno, môže viesť stavebné práce pri stavbe alebo jej zmene, ale vždy ide o stavby jednoduchšieho typu. Ide napríklad o stavbu, ktorá nezaberie viac ako 300 m2 stavebného pozemku s jedným nadzemným podlažím, prípadne podkrovím. Kľúčovým faktom v tomto prípade je ale skutočnosť, že takáto stavba (jednoduchá) sa musí realizovať svojpomocne. 

Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb. Register je verejný zoznam, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov. Každá takáto osoba má pridelené svoje registračné číslo, ktoré je uvedené v preukaze odbornej spôsobilosti aj na pečiatke.

 

Velím si sám 

Svojpomocne – to znie lákavo, no má to háčik. Samozrejme, že môžete dozorovať aj vlastnú stavbu, podmienkou však je okrúhla pečiatka s nápisom Stavebný dozor. Musí ísť o jednoduchú stavbu alebo zmenu pôvodnej stavby. V takom prípade sa môžete pokojne stať stavebným dozorom, ktorý je aj stavbyvedúcim. Dokonca nepotrebujete ani tú pečiatku, ak sa chystáte postaviť len dajakú rekreačnú chatku alebo prízemnú garáž do 300 m2, nie vyššiu ako 15 metrov, čiže niektorú zo zákonom menovaných druhov jednoduchých stavieb. Postačí vám, ak ste stavebný inžinier, prípadne ak máte stavebnú priemyslovku a 3 roky praxe v odbore. V každom z týchto prípadov ste „sám sebe pánom“ na stavenisku, presne tak, ako v prvom prípade stavbyvedúci. 

 

Jedno alebo druhé

Podľa znenia v súčasnosti platného stavebného zákona sa stavbyvedúci a stavebný dozor vôbec nemusia na jednej stavbe stretnúť. Každá z týchto funkcií sa totiž podľa zákona má využiť len na vedenie stavebných prác. Stavbyvedúceho teda musí mať každá dodávateľsky realizovaná stavba. Je teda na investorovi, či si v tom prípade objedná aj stavebný dozor. Funkcia stavebného dozoru je pri svojpomocnej výstavbe povinná. Jeho funkciou primárne nie je kontrola, ale vedenie stavebných prác.

 

Dvaja ako jeden

Ktorým z týchto dvoch spôsobov bude stavba realizovaná, musíte uviesť stavebnému úradu v žiadosti o stavebné povolenie. Pri svojpomocných prácach vlastne ani niet o čom uvažovať. Najbežnejšou situáciou je stavba realizovaná dodávateľom alebo fyzickou osobou, čiže zhotovovateľom stavby. Vtedy sa pánom staveniska stáva stavbyvedúci. Investorovi, stavebníkovi, v takom prípade nikto neprikazuje, že treba mať na stavbe aj stavebný dozor. Môže komunikovať priamo so zhotovovateľom, môže a nemusí kontrolovať priebeh prác. Ak investor nie je v problematike dostatočne erudovaný, urobí dobre, ak sa jeho predĺženou rukou na stavbe stane odborník – stavebný dozor. V takomto prípade hovoríme o technickom dozore objednávateľa alebo investora, skrátene TDI. Stavbyvedúci vedie, riadi, koordinuje, stráži kvalitu, píše denník a vyhotovuje súpisy vykonaných prác. Stavebný dozor všetko kontroluje, preberá, prípadne nepreberá vykonané práce, tlačí na kvalitu, stráži dodržiavanie technologických postupov... Navyše, podpisuje stavebný denník, píše pripomienky, zbiera dôkazový materiál na uplatnenie sankcií a zmluvných pokút a pod. Najlepšie výsledky sa nesporne dosiahnu vtedy, ak stavbyvedúci a stavebný dozor spoločne ťahajú za jeden povraz.

 

Stavebník

Pod týmto pojmom chápeme v prvom rade fyzickú alebo právnickú osobu, pre ktorú sa konkrétna stavba pripravuje, zhotovuje a ktorá tiež financuje jej realizáciu. Po ukončení všetkých prác sa stavebník stáva vlastníkom takejto stavby.

 

Jednoduché stavby

Definovať ich možno ako stavby na bývanie s menšou zastavanou plochou ako 300 m2 a maximálne s jedným nadzemným podlažím (takéto stavby môžu mať aj podkrovie). Patria sem aj stavby na individuálnu rekreáciu, stavby určené na zariadenia staveniska a prízemné stavby so zastavanou plochou menšou ako 300 m2 a výškou menej ako 15 metrov. Medzi jednoduché stavby patria aj oporné múry a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresiahla 300 m2 a hĺbku 6 metrov. 

 

Drobné stavby

Pre hlavnú stavbu majú drobné stavby doplnkovú funkciu. V zásade ide o prízemné stavby so zastavanou plochou maximálne 25 m² a výškou najviac 5 metrov, resp. podzemné stavby, kde zastavaná plocha predstavuje maximálne 25 m² a hĺbka maximálne 3 metre.

 

Kolaudačné konanie

Ide o finálny proces celkového preverovania kvality dokončeného stavebného diela. Vykonáva ho stavebný úrad, ktorý na predmetnú stavbu vydal stavebné povolenie.

 

Kolaudačné rozhodnutie

Osvedčuje sa ním povolenie na užívanie stavby na určený účel a definujú sa podmienky užívania stavby.

 

Synergický efekt  

Ak ste si vybrali správneho zhotovovateľa, ktorý má vašu dôveru, ak máte kvalitne spracovanú projektovú dokumentáciu a ak sa v zmluve o dielo pamätá na všetky možnosti, postačí vám počas prác aj minimálna kontrola. No plný výkon kvalitného stavebného dozoru berie každý správny zhotovovateľ všetkými desiatimi. Na druhej strane správny stavbyvedúci tiež uvíta, ak má na stavbe rovnako erudovaného partnera. Ide o vzájomný rešpekt a spoločný cieľ. Dozor je v takomto prípade pre stavbyvedúceho jeho ďalšia hlava a ďalší pár očí. Povrchný a nedôrazný dozor si u stavbyvedúceho autoritu nezíska. Tým, že ho včas upozorní, že sa robí niečo zle, v rozpore s projektom, technickou normou alebo zdravým rozumom, mu pomôže predísť škodám, ktoré by firme vznikli. Keď sa dozor a stavbyvedúci navzájom rešpektujú, keď je dôvera vzájomná, väčšinou to poznať aj na výsledku. 

 

Bonusy a nadštandard

Ako sme spomínali, v prípade, že sa stavba realizuje dodávateľsky, bude pre stavebníka efektívnejšie uzavrieť s príslušným odborníkom zmluvu na tzv. technický dozor investora (skrátene TDI). Technický dozor investora je – zjednodušene povedané – stavebným dozorom s pridanou hodnotou, bez zákonom daných limitov. Poskytuje stavebníkovi širšiu paletu činností, najmä z oblasti investičného manažmentu. Ešte širším záberom, predovšetkým vo fáze prípravy stavby, disponuje tzv. poradenský inžinier. Spolupráca s poradenským inžinierom už vo fáze definovania stavebného zámeru sa nám vráti v rýchlejšom, hladšom, a teda lacnejšom priebehu ďalších procesov. Rozhľadený technický dozor so skúsenosťami investora bude užitočný už pri výbere zhotovovateľa, posudzovaní jeho referencií, ale aj pri kontrole projektu či rozpočtov. Jeho účasť je však priam životne dôležitá pri uzatváraní zmluvy o dielo so zhotovovateľom, pretože ak v nej dozor nenájde dostatočné páky na výkon svojej činnosti, môže sa počas realizácie hoci aj rozkrájať, na nedisciplinovaného stavbyvedúceho bude nevyhnutne krátky.